Hjem / Kurskatalog / Stillasmontørkurs over 9 m (K10-NO)

Kurs på norsk

Stillasmontørkurs over 9 m (K10-NO)


Beskrivelse
Stillasmontørkurset dekker de teoretiske kravene som stilles til stillasmontører, i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-4.

Kurset er for de som skal montere stillaser i alle høyder (også over 9 m) og/eller som ikke skal følge standardoppstilling for stillas.

Nettkurset er fleksibelt og praktisk – du kan ta det hvor som helst og når som helst.

Stillasmontørkurset er et 36 timers kurs i stillasbygging i henhold til arbeidsmiljøloven og de relevante forskrifter. Kurset er tidligere kalt § 46C og § 13 kurs.

Nettkurset består av bilder, lyd, video og oppgaver underveis. Til slutt må du ta en eksamen. For å få godkjent kurset må du bestå eksamen. Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis.

For å få stillasmontør-sertifikat må man i tillegg dokumentere det følgende:
• Minst 72 timer praktisk opplæring i bruk av stillas (minst 3 ulike typer)
• Ansettelse i minst 6 måneder i virksomhet som bruker stillas

Dokumenter for utfylling gis i kurset.

Oppbygging:
- Introduksjon
- Ansvarsforhold
- Lover: fokus på arbeidsmiljøloven
- Forskrifter: fokus på forskrift om utførelse av arbeid
- Stillasteori
- Generelt ved montering og bruk av stillas
- Montering av ulike typer stillas
- Førstehjelp
- Eksamen

Fullføringsregler
- Eksamen må bestås for å fullføre kurset
- Fører til sertifisering med varighet: for alltid

Kursets lengde: 36 timer
Innhold
 • Introduksjon
 • Informasjon om vårt kurstilbud
 • Beskjed - praksis dokument
 • Beskjed - bilde
 • Selvstudium
 • Stillasmontørkurs
 • Kursets struktur
 • Hvorfor stillasmontørkurs
 • Hvem er kurset for?
 • Krav til deg
 • Stillasmontor Part 1
 • Kursets innhold
 • Kursets innhold
 • Oppgaver
 • Eksamen
 • Notater
 • Informasjon
 • Hjelpehefte
 • Standard Ansvar
 • Del 2: Ansvar
 • Innhold
 • Oppgave
 • Oppgave
 • Ansvarsforhold
 • Produsent og leverandør
 • Oppgave
 • Stillaseier
 • Stillasmontørens arbeidsgiver
 • Arbeidsgivers plikter
 • Stillasmontøren
 • Stillasmontøren
 • Stillasbrukers arbeidsgiver
 • Stillasbruker
 • Oppgave
 • Oppsummering
 • Quiz - Del 2: Ansvar
 • Regelverk
 • Del 3: Regelverk
 • Lover og forskrifter
 • Introduksjon til HMS-regelverket
 • Arbeidsmiljøloven
 • Om arbeidsmiljøloven
 • Definisjoner
 • Stillasmontør Part 2
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Dine plikter som arbeidstaker
 • Eksempel
 • Hvorfor er medvirkning viktig?
 • Hvorfor er medvirkning viktig
 • Deltagelse
 • Arbeidstakers plikter
 • Arbeidstakers plikter
 • Varsling
 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidsgiver plikter
 • Særskilte forholdsregler
 • Personlig verneutstyr​
 • Bruk av personlig verneutstyr​
 • NS-EN 365:2004: Personlig verneutstyr mot fall fra høyder​
 • Personlig verneutstyr ​
 • Arbeidsgiver skal sørge for at verneutstyret
 • Oppgave
 • Hva er arbeid i høyden ​
 • Hva er fallsikring ​
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Oppgave
 • Krav til arbeidsmiljøet
 • Alenearbeid
 • Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
 • Det fysiske arbeidsmiljøet
 • Kjemisk og biologisk helsefare
 • Registrering av skader og sykdommer
 • Verneombud
 • Verneombudets oppgaver
 • Verneombudets opplæring
 • Sikker jobbanalyse ​
 • Eksempel   ​
 • Fallsikring
 • Arbeid i høyden
 • Stillasmontørkurs
 • Hva skal du lære?
 • Hva skal du lære?
 • Hva kan du gjøre under opplæring?
 • Monteringsveiledning
 • Instruks fra arbeidsgiver
 • Krav til arbeid i høyden
 • Krav til arbeid i høyden
 • Krav til arbeid i høyden
 • Spesielle faremomenter
 • Midlertidig fjerning av kollektiv fallsikringsinnretning
 • Kontroll av stillas
 • Generelt om stillasutstyr og montering
 • Stabilitet og dimensjonering
 • Styrke og stabilitetsberegning
 • Oppgave
 • Atkomst og sikker bruk
 • Montering inntil offentlig vei ​
 • Vedlikehold av stillas
 • Dimensjonering av stillas og rekkverk
 • Stillasgulv
 • Tekniske krav
 • Tekniske krav​ - utkraget og hengende stillas​ II
 • Rullestillas
 • Bruk av rullestillas
 • Fundamentering av stillaser
 • Forankring av stillaser
 • Video
 • Forankring av stillas
 • Avstivning av stillas
 • Tilpasse stillaser
 • Stillasavslutning mot tak
 • Brannfare ved tildekking av stillas
 • Transportåpninger i et stillas
 • Merking av uferdig stillas
 • Merking av stillas
 • Bruk av stiger
 • Bruk av stiger
 • Begrensinger i bruk av stiger
 • Atkomst fra stiger
 • Bruk av tau
 • Tiltak ved bruk av tau
 • Bruk av sikkerhetsbelte med tau
 • Hvordan du skal bruke fallsele
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Gjennomgående krav til kartlegging og risikovurdering
 • Planlegging og tilrettelegging av arbeidet
 • Arbeidsplassforskriften
 • Sikring mot fall
 • Rekkverk
 • Produsent forskriften
 • Video
 • Sertifikat
 • Overgangsordning
 • Monteringsveiledning​
 • Belastningsklasser
 • Oppgave
 • Materialer
 • Materialkrav - systemsstillas
 • Rullestillas
 • Tekniske krav til stillas og stillasmateriell
 • Øvrige forskrifter
 • Internkontrollforskriften
 • Formål
 • Plikt til internkontroll
 • Internkontroll
 • Internkontroll
 • Risikovurdering
 • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
 • Forskrift om administrative ordninger
 • Forskrift om administrative ordninger
 • Forskrift om administrative ordninger
 • Quiz - Del 3: Regelverk
 • Teori
 • Del 4: Stillasteori
 • Grunnleggende matematikk
 • Formelbruk
 • Oppgave til formelbruk
 • Regnerekkefølge
 • Oppgave til regnerekkefølge
 • Parenteser
 • Oppgave til parenteser
 • Arealformelen (rektangel)
 • Oppgave til arealformel
 • Omgjøring - Avstand
 • Oppgaver til avstand
 • Belastning og krefter
 • Oppgaver belastning/masse
 • Avrunding
 • Oppgave
 • Oppgave
 • Grunnleggende stillasteori
 • Stillasets oppbygging
 • Stillasmål
 • Oppgave
 • Fag
 • Andre begrep
 • Oppgave
 • Knekklengde
 • Belastningsklasser
 • Lastekrav
 • Dimensjonering
 • Dimensjonering
 • Dimensjonering
 • Dimensjonering av tårnstillas
 • Dimensjonering av tårnstillas
 • Dimensjonering av tårnstillas
 • Dimensjonering av tårnstillas
 • Dimensjonering av fasade- og dekkstillas
 • Dimensjonering av utkraget stillasgulv
 • Eksempel
 • Eksempel vertikal
 • Eksempel horisontal
 • Fundament
 • Fundament
 • Flyttende underlag​
 • Stillashøyde
 • Avstiving
 • Lengdeavstiving
 • Tverravstiving
 • Horisontalavstiving
 • Oppgave
 • Forankring
 • Video
 • Quiz - Del 4: Teori
 • Vindkrefter
 • Vindkrefter
 • Vind
 • Beregning av vindkrefter
 • Hastighetstrykk
 • Hastighetstrykk 2
 • Nettoarealfaktor
 • Formfaktor
 • Kraftfaktorer
 • Scaffold builder, Wind chapter Task 1
 • Restfaktor
 • Eksempel
 • Parallelle krefter
 • Beregning av parallelle krefter
 • Eksempel
 • Oppgave
 • Vindkrefter
 • FORANKRINGER
 • Krav til forankring - forankringskapasitet
 • Krav til forankring - plassering
 • Krav til forankring - bolter
 • Ankerfordeling
 • Eksempelfordeling
 • Beregning av forankringer
 • Forankringstabell
 • Kryssforankring
 • Scaffold builder, Wind chapter Task 2
 • Test av forankringer
 • Test av forankringer animasjon
 • Oppsummering
 • Rullestillas
 • Innendørs rullestillas
 • Vindbelastet rullestillas
 • Vind 2
 • Vindbelastet rullestillas, eksempel
 • Vindbelastet rullestillas, eksempel 2
 • Vindbelastet rullestillas, eksempel 3
 • Eksempeloppgave
 • Eksempeloppgave
 • Rullestillas oppsummering
 • Quiz: Vind
 • Montering og bruk
 • Del 5: Montering og bruk
 • Sertifikat
 • Monteringsveiledning
 • Monteringsveiledning
 • Risikovurdering
 • Generelle krav til stillaset
 • Gulv
 • Gulv
 • Atkomst
 • Oppgave
 • Atkomst - Stige
 • Atkomst - stige
 • Atkomst - Tak
 • Rekkverk - ulykke
 • Rekkverk
 • Skjermer
 • Arbeid på tak
 • Innkledning
 • Montering - Steg for steg
 • Skilting​
 • Stillasmontering fasade
 • Oppgave
 • Hvem kan bruke stillaset
 • Oppførsel på byggeplass
 • Vær og vind
 • Fallsikring
 • Oppgave
 • Sikringstiltak på arbeidsplassen
 • Kontroll og overlevering til bruker ​
 • Kontroll av stillaset
 • Kontroll
 • Video
 • Vedlikehold og reparasjon
 • Demontering
 • Quiz - Del 5
 • Montering av ulike stillastyper
 • Del 6: Montering av ulike stillas
 • Stillastyper​
 • Oppgave
 • Video
 • Rullestillas
 • Systemstillas
 • Rammestillas / lettstillas
 • Spirestillas / modulstillas
 • Trestillas
 • Hengende stillas​
 • Utkragende stillas ​
 • Bukkestillas
 • Rør- og koblingsstillaser
 • Oppgave
 • Montering, bruk og demontering av de ulike stillastypene
 • Planlegging og oppføring av frittstående stillas ​
 • Rullestillas
 • Rullestillas - planlegging
 • Rullestillas - Montering
 • Rullestillas - Montering
 • Rullestillas - støtteben
 • Rullestillas - Bruk
 • Rullestillas - Bruk
 • Rullestillas -Bruk
 • Flytting av rullestillas
 • Rullestillas - Vedlikehold
 • Rullestillas - Demontering
 • Spirestillas
 • Montering av spirestillas
 • Spirestillas - Forankring og atkomst
 • Spirestillas - Kontroll og vedlikehold
 • Rammestillas
 • Rammestillas - Montering
 • Rammestillas - Montering
 • Rammestillas - Montering
 • Rammestillas - Montering
 • Rammestillas - Montering rundt hjørner
 • Rammestillas - Atkomst
 • Rammestillas - Montering
 • Rammestillas - Montering
 • Rammestillas - Forankring
 • Stillas som ikke er forankret i toppen
 • Rammestillas - Merking og annet
 • Rammestillas - Merking og annet
 • Rammestillas - Demontering
 • Montering av rør - og koblingsstillas​ I
 • Montering av rør - og koblingsstillas II​
 • Montering av rør- og koblingsstillas III
 • Koblingsmekanismer
 • Koblingsmekanismer
 • Bukkestillas
 • Knektestillas
 • Oppgave
 • Hengende eller utkraget stillas
 • Hengende eller utkraget stillas
 • Beregning av krefter til oppheng ​ (NS 9700-1 - 6.14 og 6.12)​
 • Valg av oppheng ​
 • Overføring av krefter
 • Stabilitetsberegninger ved tipplaster I
 • Stabilitetsberegninger ved tipplaster II
 • Trestillas
 • Trestillas
 • Materialkvalitet og dimensjoner til trestillas ​
 • Sammenføyning og spikring ​
 • Video
 • Væromslag ​
 • Montering av inndekkede konstruksjoner – tak-over-tak​
 • Vindlast     
 • Snølast ​
 • Prosedyrer for avvik av snølast ​
 • Rutine og metoder for fjerning av is og snø ​
 • Snølastklasser (fra NS-EN 16508 og NS 9700-1) ​
 • Fjerning av vannansamling ​
 • Forankring og festemidler​ (NS 9700-1, seksjon 6.5.2 og 6.5.3)​
 • Ettersyn og vedlikehold
 • Gjennomgang av forskjellige typer inndekning
 • Quiz - Del 6
 • Fallsikring
 • Fallsikring
 • Formål
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Valg av atkomst
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Arbeidsgiver skal sørge for rutiner for verneutstyret
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • NS-EN 365:2004: Personlig verneutstyr mot fall fra høyder
 • NS-EN 365:2004: Personlig verneutstyr mot fall fra høyder
 • NS-EN 365:2004
 • Oppgave
 • Fallsikring: Quiz - Del 1
 • Fallsikring del 2: Om arbeid i høyden
 • Hva er arbeid i høyden
 • Hva er fallsikring?
 • Personlig fallsikringsutstyr
 • Fangrykk
 • To kategorier fallsikring
 • Forebyggende tiltak
 • Risikovurdering
 • Arbeidstaker og risikovurdering
 • Spørsmål ved risikovurdering
 • Opplæring
 • Valg av utstyr
 • Oppbevaring, vedlikehold og kontroll
 • Personlig verneutstyr
 • Arbeidsgiver skal sørge for at verneutstyret:
 • Sikringstiltak på arbeidsplassen
 • Sikringstiltak på arbeidsplassen
 • Fallsikring: Quiz - Del 2
 • Fallsikring del 3 - Passiv fallsikring
 • Passiv fallsikring
 • Fallfaktor
 • Fallfaktor
 • Eksempler på fallfaktor
 • Fallfaktor
 • Forankringspunkt
 • Fallsele (kroppssele)
 • Fallsele
 • Video
 • Fallsele
 • Fangline
 • Energiabsorberende system
 • Falldemper
 • Falldemper
 • Falldemper
 • Falldemper
 • Koble til falldemper
 • Falldemper: utstyr
 • Fallblokk
 • Fallblokk
 • Fallblokk
 • Oppgave
 • Fallsikring: Quiz - Del 3
 • Fallsikring del 4: Aktiv fallsikring
 • Aktiv fallsikring
 • Bruk av sele ved fallrisiko
 • Frihøyde
 • Tau
 • Tau
 • Semistatiske og dynamiske fjellklatringstau
 • Støttebelter og støtteliner
 • Fallsikring: Quiz - Del 4
 • Fallsikring del 5: Oppbevaring og vedlikehold
 • Vedlikehold
 • Vedlikehold
 • Vedlikehold av fiberprodukter
 • Oppbevaring
 • Fallsikring: Quiz - Del 5
 • Førstehjelp
 • Del 8: Førstehjelp
 • Forebyggende tiltak
 • Forhåndsregler
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Følg manular
 • Kompetanse
 • Nødsituasjoner
 • Grunnleggende førstehjelp
 • Hva er førstehjelp?
 • Opptreden på skadestedet
 • I nødsfall
 • Hvis person ikke puster
 • Kunstig åndedrett
 • Hjertestans
 • Stanse blødninger
 • Hengetraume
 • Forebygging av hengetraume
 • Førstehjelp ved hengetraume
 • Quiz - Del 7
 • Spørsmål
 • Avslutning og eksamen
 • Eksamen
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid